Lees de disclaimer en de voorwaarden zorgvuldig door. - Beursopmaat

Ga naar de inhoud

Lees de disclaimer en de voorwaarden zorgvuldig door.

Lees zorgvuldig deze disclaimer

DISCLAIMER.
Deze disclaimer is van toepassing op alle getoonde informatie op de website van Money2work.
Indien u via de Money2work website naar websites van andere organisaties  gaat, wijst Money2work u er op dat die andere websites zijn  samengesteld door andere organisaties dan Money2work, dat Money2work  niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die  andere websites en dat Money2work geen aansprakelijkheid kan aanvaarden  voor dergelijke websites.
De waarde van uw belegging, tradingactiviteiten, kan fluctueren. In  het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.  Aan beleggen en/of traden van aandelen en/of derivaten zijn risico’s  verbonden die u moet kennen voordat u gaat beleggen/traden.U moet zich  realiseren dat hoge rendementen ook grote risico’s kunnen inhouden.
De waardeontwikkeling van een aandeel of derivaat, bijvoorbeeld een  futurecontract, is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-,  effecten-, valuta- en goederenmarkten. Het betekent dat de mogelijkheid  bestaat dat dit (trading)product weinig of geen inkomsten zal opleveren,  bij een ongunstig koersverloop uw inleg geheel of ten dele verloren kan  gaan en mogelijk bij het sluiten van de positie de waarde niet  voldoende is om uw eventuele schuld af te lossen. Als u trade met  geheel, deels met geleend geld betekent dit dat u het risico loopt dat u  uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. Wij adviseren om  alleen met een gedeelte van uw eigen, vrij te besteden vermogen in  futures te handelen.
De handel in effecten, in het bijzonder futures vanwege de  hefboomwerking, is risicovol en speculatief en kan leiden tot grote  winsten c.q. verliezen. Het is mogelijk dat een opeenvolgend aantal  verliesgevende trades een negatief totaal resultaat kunnen veroorzaken.  De keuze is vrij aan de abonnee om de signalen van Money2work op te  volgen of niet, dan wel toe te passen als een hedge instrument, dan wel  toe te passen om eventuele risico’s te verkleinen c.q. te vergroten, dan  wel als een speculatieve investering (trade) aan te gaan.
Money2work aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten  voortvloeiend uit activiteiten die worden ondernomen op basis van onze  website en/of onze signalen.
Money2work is geen financieel adviseur noch broker, noch  vermogensbeheerder. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de  belastingregels en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of  negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van uw activiteiten.  Daardoor kan het netto rendement op uw activiteiten mede worden  beïnvloed.
Money2work heeft de informatie op haar website met inachtneming van  de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De signalen die naar  abonnees verstuurd worden zijn met dezelfde zorgvuldigheid gegenereerd  en verstuurd. Desondanks zijn fouten door Money2work of derden niet  altijd te voorkomen.
Money2work kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of  verliezen voortvloeiende uit de informatie die aan derden wordt  verstrekt, tevens kan Money2work nimmer aansprakelijk worden gesteld  voor het niet juist functioneren van de handels- c.q. technische  applicaties en software en de behaalde resultaten van abonnee.
Money2work beschermt de privacy van de bezoekers en abonnees van deze  website in zoverre dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden  behandeld.
Op alle voorwaarden in deze disclaimer is het Nederlands recht van  toepassing. Alle geschillen tussen Money2work en abonnee zullen, indien  partijen niet tot een oplossing komen, uitsluitend worden voorgelegd aan  de bevoegde rechter te Amsterdam.
Het kopiëren van deze disclaimer of een gedeelte hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Money2work.

Citaat uit de Financiële Telegraaf van 26 november 2005 uit de column van Jaap van Duijn (gepensioneerde Robeco topman) over indexfondsen:
Daarom geloof ik zelf veel meer in actief beheerde fondsen, maar dan wel van managers met een duidelijke visie voor de lange termijn, die ook fors durven afwijken van de index”.
“Zonder risico te nemen kun je geen winnaar worden”

Terug naar de inhoud